Informace

Výchovně vzdělávací práce zvláštní školy je zaměřena na rozvíjení a kultivaci osobnosti žáků s mentálním postižením, na poskytování vědomostí, dovedností a návyků, potřebných k uplatnění žáků v praktickém životě. Žáci, kteří dochází do naší školy mají většinou tyto poruchy učení.

dyslexie – poruchy čtení dysgrafie – poruchy psaní dyskalkulie – poruchy počítání LMD – lehká mozková dysfunkce v menším počtu další poruchy lehčího charakteru.

Pro vstup do ZvŠ musí žáci naplňovat určitá kriteria , která jsou předmětem pedagogicko-psychologického vyšetření a rodiče se musí sami rozhodnout, zda chtějí dítě do ZvŠ přihlásit.